DUNDAGAS PILĪ NORISINĀJĀS PROJEKTA EREMITA MEADOWS NOSLĒGUMA SEMINĀRS

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 31.03.2016. Dundagas pilī organizēja projekta EREMITA MEADOWS noslēguma semināru "Īpaši aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās", kurā tika aicināti piedalīties plānošanas un dabas aizsardzības speciālisti, pašvaldību pārstāvji, sugu un biotopu eksperti, kā ar citi interesenti.

EREMITA MEADOWS PROJEKTA PĀRSTĀVJI PIEDALĀS LIFE+ PROJEKTA FOR-REST NOSLĒGUMA SEMINĀRĀ

30. martā norisinājās LIFE+ projekta "Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā" (FOR-REST) noslēguma pasākumā, kurš norisinājās Ungurmuižā. Pasākumā tika aicināti piedalīties arī projekta EREMITA MEADOWS pārstāvji.

Pasākuma ietvaros projekta FOR-REST pārstāvji informēja par projekta ietvaros realizētajām aktivitātēm, kā arī iepazīstināja ar īstenotajiem biotopu apsaimniekošanas pasākumiem. Pasākuma ietvaros projekta darba grupa pateicās iesaistītajiem partneriem par atbalstu Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajām aktivitātēm Gaujas Nacionālā parka ilgtspējīgai attīstībai un dabas vērtību saglabāšanai.

Aicinām piedalīties LIFE+ EREMITA MEADOWS noslēguma pasākumā

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 31.03.2016. Dundagā (Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga) organizē projekta EREMITA MEADOWS noslēguma semināru "Īpaši aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās", kurā aicina piedalīties plānošanas un dabas aizsardzības speciālistus, pašvaldību pārstāvjus, sugu un biotopu ekspertus un entuziastus, kā ar citus interesentus.

Sagatavots projekta kopsavilkums (Layman’s report)

LIFE+ projekts EREMITA MEADOWS strauji tuvojas noslēgumam. Projekta ietvaros ir īstenotas daudzas dabas aizsardzībai nozīmīgas aktivitātes, kuras ir apkopotas projekta darba grupas sagatavotajā projekta ilustratīvajā kopsavilkumā (Layman‘s report). Projekta kopsavilkumā ir iekļauta informācija par LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS mērķiem, aktivitātēm un to īstenošanas rezultātiem.

 

 

Norisinājās seminārs "Dabai draudzīga teritoriju apsaimniekošana - bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pamats"

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 26.02.2016. Siguldā (Baznīcas iela 7) organizēja semināru "Dabai draudzīga teritoriju apsaimniekošana - bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pamats", kurā tika aicināti piedalīties plānošanas speciālisti, sugu un biotopu eksperti, dabas aizsardzības plānu izstrādātāji un citi interesenti, kuri ikdienā saistīti ar dabas aizsardzības plānošanas jautājumiem.

Pasākumā tika prezentēti ziņojumi par dabai draudzīgu teritoriju apsaimniekošanu un tās nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī prezentēts projekta ietvaros izstrādātais Ekoloģiskā tīkla plāns ar atmirušo koksni saistīto reto vaboļu sugu aizsardzības nodrošināšanai.

Pabeigta Ekoloģiskā tīkla plāna izstrāde ar atmirušo koksni saistīto reto vaboļu sugu aizsardzības nodrošināšanai

Ekoloģiskā tīkla plānā iekļauta informācija par atmirušās koksnes nozīmi ekosistēmā, raksturoti galvenie saproksilās sugas apdraudošie faktori un aizsardzības problēmas. Katrai no Latvijā sastopamajām Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamām ar atmirušo koksni saistītajām sugām raksturota sugas bioloģija, apdzīvotie biotopi, aizsardzības statuss, apdraudošie faktori, kā arī sniegti ieteikumi sugas aizsardzībai. Plānu ilustratīvi papildina reto un aizsargājamo vaboļu sugu un to apdzīvoto biotopu fotogrāfijas. 

Aicinām piedalīties seminārā „Dabai draudzīga teritoriju apsaimniekošana - bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pamats”

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 26.02.2016. Siguldā (Baznīcas iela 7) organizē semināru "Dabai draudzīga teritoriju apsaimniekošana - bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pamats", kurā aicina piedalīties plānošanas speciālistus, sugu un biotopu ekspertus, dabas aizsardzības plānu izstrādātājus un citus interesentus, kuri ikdienā saistīti ar dabas aizsardzības plānošanas jautājumiem.

Pasākumā tiks prezentēti ziņojumi par dabai draudzīgu teritoriju apsaimniekošanu un tās nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Aicinām pieteikties semināram līdz 23.02.2016. rakstot uz e-pastu kristina.aksjuta@biology.lv. Dalībnieku skaits var būt ierobežots.

Programma

Pabeigta demonstrācijas vietu izvietošana projekta teritorijās

Projekta ietvaros Demo vietas ierīkotas, lai parādītu dabai un dabas daudzveidībai draudzīgu apsaimniekošanas veidu iespējamību parkveida pļavās, ap veciem, lieliem kokiem, kas kalpo par dzīvesvietu daudzām dzīvnieku un augu sugām, kā arī lai informētu par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un LIFE programmu. Kopumā projekta ietvaros uzstādītas 10 demonstrācijas vietas projekta teritorijās. 2015 gada decembrī pabeigta demonstrācijas vietu izvietošana dabas parkā „Ogres ieleja”, dabas liegumos „Augstroze”, „Vidusburtnieks” un dabas liegumā „Lubānas mitrājs”. 

Galerija 

Ekoloģiskā tīkla plāna ietvaros notiek tikšanās ar A/S Latvijas valsts meži vides eksperiem

9. decembrī projekta darba grupa Ekoloģiskā tīkla plāna izstrādes ietvaros tikās ar A/S Latvijas Valsts meži vides ekspertiem. Tikšanās laikā projekta plānošanas darbu vadītājs ziņoja par ekoloģiskā tīkla plāna izstrādes gaitu, ideju, koncepciju, izvēlētajām sugām un plāna praktisko pielietojumu. 

Noritēja seminārs "GIS un kartogrāfiskās modelēšanas izmantošana reto un aizsargājamo sugu un biotopu izpētē, kā arī to aizsardzības nodrošināšanā"

2015. gada 27. novembrī Siguldā notika LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS organizētais seminārs "GIS un kartogrāfiskās modelēšanas izmantošana reto un aizsargājamo sugu un biotopu izpētē, kā arī to aizsardzības nodrošināšanā". Seminārā tika prezentēti ziņojumi par GIS un kartogrāfiskās modelēšanas pieredzi Latvijā saistībā ar reto un aizsargājamo sugu un biotopu izpēti, kā arī to aizsardzības nodrošināšanu.