Izveidota projekta uzraudzības grupa, notikusi pirmā sanāksme

 

Ceturtdien, 15.decembrī Rīgā notika projekta EREMITA MEADOWS pirmā uzraudzības grupas sanāksme, kurā piedalījās projektā iesaistītie partneri, iesaistītās valsts institūcijas un pašvaldību pārstāvji.

Projekta vadītāja Jolanta Bāra uzraudzības grupas dalībniekiem pastāstīja par projekta būtību, galvenajiem mērķiem un plānotajām apsaimniekošanas aktivitātēm, kas tiks veiktas projekta teritorijās, - parkveida pļavu atjaunošana, jaunu potenciāli aizsargājamu dabas teritoriju identificēšana, divu projekta vaboļu sugu izpēte, tai skaitā, pirmo reizi Latvijā - lapkoku praulgrauža populāciju ģenētikas pētījumi, demonstrāciju vietu, izstāžu un informācijas materiālu izveide.

Projekta pirmā gada galvenie rezultāti, par kuriem tika informēta uzraudzības grupa, ir projekta mājas lapas izveide, dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšana dabas liegumam „Eglone", lapkoku praulgrauža populāciju ģenētikas pētījumi kopā ar Turku universitātes speciālistiem, publikācijas Latvijas presē un sadarbība ar citiem LIFE projektiem.

Klātesošo interesi izraisīja stāstījums par lāzerskenēšanas lidojumu datu izmantošanu jaunu parkveida pļavu identificēšanai sadarbībā ar SIA „Vides risinājumu institūts".

Uzraudzības grupas pārstāvji tika informēti arī par uzsākto darbu pie projektā paredzēto izstāžu izveides, plānoto apmācību un skolēnu informatīvās kampaņas organizēšanas, aicinot klātesošos pārdomāt savas iesaistīšanās iespējas projekta aktivitātēs. Sadarbībā ar projektu teritoriju pašvaldībām nākamā gada pavasarī tiek plānots organizēt informatīvos seminārus vietējiem zemju īpašniekiem, apsaimniekotājiem un pašvaldību pārstāvjiem.

Pēc projekta vadītājas prezentācijas uzraudzības grupas dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus projekta darbiniekiem un sniegt savus ieteikumus projekta tālākai realizācijai. Galvenie ieteikumi bija saistīti ar vietējo iedzīvotāju iesaistīšanu un izglītošanu, kā arī ar plānotajām apmācībām pašvaldību pārstāvjiem.

Pēc tam vārds tika dots Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvim Mārtiņam Kalniņam, kurš uzraudzības grupu informēja par DAP - projekta EREMITA MEADOWS sadarbības partnera galvenajiem darbības virzieniem. Visvairāk jautājumu un diskusiju izraisīja jautājumi par DAP gatavoto vienoto dabas datu bāzi „Ozols".

FOTO GALERIJA