Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātē studējošie aktīvi iesaistās projekta aktivitātēs

Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātē studējošie aktīvi iesaistījušies LIFE+ projekta „EREMITA MEADOWS" aktivitātēs. Datordizaina un mākslas programmās studējošie veido plakātus, keramikas plāksnes u.c. materiālus par dabas aizsardzības tematiku. Izstrādātie materiāli tiks izmantoti projekta ietvaros paredzēto izstāžu veidošanā.

Lai gan EREMITA MEADOWS projekta galvenās aktivitātes ir saistītas galvenokārt ar parkveida pļavām un tajās sastopamajām retajām vaboļu sugām, mēs gribam sasniegt daudz vairāk - izskaidrot sabiedrībai, cik nozīmīgi dabai ir neskartie meži, atsevišķi pļavās augošie un meža ieskautie vecie koki, arī tie, kas jau sausi un krituši. Mums ir svarīgi ļaut ieraudzīt, izzināt un labāk izprast Latvijas dabas unikālās bagātības, tāpēc esam pateicīgi visiem, kas saprot, ka par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu atbildība jāuzņemas mums katram - ar savām zināšanām, interesi, saprāta un atbildības vadītu darbību.

Projekta darba grupa viesojas Latgales zoodārzā un „Gražute” Reģionālajā parkā

24.01.2012 projekta darba grupa viesojās Latgales zoodārzā un „Gražute" Reģionālajā parkā Lietuvā ar mērķi iegūt pieredzi dabas izstāžu veidošanā. Latgales zoodārza un „Gražute" Nacionālā parka darbiniekiem ir unikāla pieredze dabas izstāžu un ekspozīciju veidošanā. Katru gadu minēto iestāžu veidotās ekspozīcijas un izstādes apmeklē vairāki tūkstoši cilvēku.

Publicēts raksts par projektu Vides vēstīs

Vides Vēstīs 2011. gada 6. numurā publicēts raksta par  Eiropas Komisijas LIFE programmas finansēto projektu „Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija".

 

 

 

 

 

 

 


EREMITA MEADOWS eksperti piedalās projekta “Zaļais koridors” ievadseminārā Veclaicenē

Veclaicenē 2012. gada 25.janvārī notika Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas un Igaunijas Vides aģentūras Polvas-Valgas-Voru reģiona administrācijas uzsāktā projekta «Zaļais koridors» ievadseminārs. Jaunā projekta galvenais mērķis ir izveidot kopīgu vides vērtību datu bāzi, kas palīdzētu atbildīgu lēmumu pieņemšanā, kā arī attīstīt savstarpēji saskaņotu pārvaldi, monitoringa un attīstības pasākumus pārrobežu teritorijā.

Projekta EREMITA MEADOWS darba grupa seminārā prezentēja savus veiktos pētījumus par lapkoku praulgrauzi (Osmoderma eremita) un diskutēja par nepieciešamajiem pasākumiem šīs sugas aizsardzībai.

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta pētnieki apseko dabas liegumu „Eglone” .

Sistemātiskās Bioloģijas institūta dabas aizsardzības, entomoloģijas un botānikas eksperti 1.jūlijā apsekoja dabas lieguma „Eglone" (Jēkabpils novads) teritoriju, lai uzsāktu dabas aizsardzības plāna izstrādi projekta EREMITA MEADOWS ietvaros. Tika konstatētas nozīmīgas jumstiņu gladiolu un odu gimnadēniju atradnes, apsekoti biotopi: parkveida pļavas, melnalkšņu un apšu meži.

Lapukoka praulgrauža (Osmoderma eremita) pētījumi 2011. gada jūlijā.

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūta pētnieks Uldis Valainis un Turku Universitātes doktorants Matti LandvikLapukoka praulgrauža (Osmoderma eremita) pētījumi 2011. gada jūlijā uzsākti dabas liegumā „Lubāna mitrājs", parkveida pļavās pie Pededzes, izvietojot tur feromonu lamatas vaboļu ķeršanai. LIFE+ projekts EREMITA MEADOWS šajā pētījumā sadarbojas ar Turku Universitāti (Somija).

LIFE projekta LIFE09/NAT/LV/000240 EREMITA MEADOWS atklāšanas seminārs.

2011. gada 27. maijā notika LIFE projekta LIFE09/NAT/LV/000240 EREMITA MEADOWS atklāšanas seminārs. Semināra laikā tika stāstīts par EREMITA MEADOWS sagaidāmajiem pasākumiem un ieguvumiem, kā arī citu LIFE projektu pieredzi Latvijā un pašu LIFE programmu. Dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Sistemātiskās bioloģijas institūtu, apskatīt vaboļu kolekciju un herbāriju.

Talka Dvietes palienē

Šī gada 24. un 25. septembrī (sestdien un svētdien) dabas parkā "Dvietes paliene" notiks krūmu ciršanas talka. Laipni aicināti piedalīties!

Talku organizē Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Ilūkstes novada domi LIFE+ projekta "Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" ietvaros. Krūmu ciršana palienes pļavās nepieciešama, lai nodrošinātu atklātas platības pļavu putnu ligzdošanai.

Projekta darba grupa meklē parkveida pļavas Ogres ielejā

19. un 20. septembrī projekta darba grupa organizēja ekspedīciju uz dabas parku „Ogres ieleja".Ekspedīcijas laikā tika apsekotas dabas parka ZA daļā esošās iespējamās lapukoku praulgrauža (Osmoderma eremita) dzīvotnes, kā arī meklētas potenciālās parkveida pļavu un ganību teritorijas. 

Projekta eksperti apseko Raķupes ieleju

Daugavpilī, 2011. gada 7. oktobrī

Šonedēļ projekta plānošanas darbu vadītājs Uldis Valainis un apsaimniekošanas darbu vadītājs Māris Nitcis devās uz vienu no projekta teritorijām - dabas liegumu „Raķupes ieleja". Rezultātā tika izvēlētas potenciālās apsaimniekošanas darbu un tālākās zinātniskās izpētes teritorijas, kā arī informācijas stenda atrašanās vieta.