Projekta pārstāvji tiekas ar Latvijas Entomoloģijas biedrību

Lai nodrošinātu interešu grupu un dažādu ekspertu viedokļu uzklausīšanu un iestrādi sugas aizsardzības plānā, 12. novembrī projekta pārstāvji Jolanta Bāra un Uldis Valainis tikās ar Latvijas Entomoloģijas biedrību (LEB).

Aicinām zemes īpašniekus uz informatīvo sanāksmi par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu dabas liegumam „Eglone”

2011. gada 28. oktobrī plkst. 12ºº Tadenavas klubā (Jēkabpils novads, Dunavas pagasts) notiks informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu Natura 2000 teritorijai - dabas liegumam „Eglone" (Dunavas pagasts).

Sanāksmē informēsim par LIFE+ programmas projekta EREMITA MEADOWS jaunumiem un plānotajiem pasākumiem, stāstīsim par dabas lieguma „Eglone" dabas vērtībām un dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtību. Visiem interesentiem ir iespēja iesaistīties dabas aizsardzības plāna izstrādē, apspriešanā un vēlāk arī pasākumu veikšanā - dabas takas izveidošanā, informācijas centra izveidošanā, palīdzēt pļavu apsaimniekošanā.

 

Ekspedīcija uz dabas parku "Embūte"

Pagājušajā nedēļā projekta darba grupa devās ekspedīcijā uz dabas parku „Embūte". Brauciena laikā apsekotas iespējamās lapkoku praulgrauža dzīvotnes, izvēloties vietas tālākiem šīs sugas pētījumiem Embūtē nākamajā sezonā.

Kopā ar vietējo gidi Mārīti Keišu projekta darbinieki apzināja arī vairākas vietas, kur jāplāno atsevišķu ozolu apsaimniekošana. Tāpat tika izvēlēta iespējamā demonstrācijas vieta - tā atradīsies dabas parka dabas takā. Gada laikā te ierodas ap 700 apmeklētājiem.

Projekta darba grupa piedalās krūmu ciršanas talkā Dvietes palienē

Šī gada 24. septembrī Life+ programmas projekta EREMITA MEADOWS darba grupa piedalījās dabas parkā "Dvietes paliene" notiekošajā krūmu ciršanas talkā. Talku organizēja Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Ilūkstes novada domi LIFE+ projekta "Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" ietvaros. Krūmu ciršana palienes pļavās nepieciešama, lai nodrošinātu atklātas platības pļavu putnu ligzdošanai.

Projekta darbinieki piedalās Latvijas Radio 1 raidījumā „Zināmais nezināmajā"

17. novembrī projekta vadītāja Jolanta Bāra un projekta plānošanas darbu vadītājs Uldis Valainis piedalījās Latvijas Radio 1 raidījumā „Zināmais nezināmajā"

Apseko Mugurves pļavas

Projekta plānošanas un apsaimniekošanas darbu vadītāji šonedēļ devās uz dabas liegumu „Mugurves pļavas" Gulbenes novadā. Ekspedīcijas laikā izvērtēts Mugurves parkveida pļavu stāvoklis, kā arī potenciālās lapkoku praulgrauža dzīvotnes un iespējamās demonstrāciju vietas. Iegūtā informācija tiks izmantota, lai plānotu turpmākās apsaimniekošanas aktivitātes un izvēlētu vietas tālākiem pētījumiem.

Tikšanās ar Slīteres nacionālā parka administrācijas pārstāvjiem

19. novembrī LIFE+ projekta personāls tikās ar Slīteres nacionālā parka administrācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par 2012. gadā Slīteres nacionālajā parkā plānotajām projekta aktivitātēm.

Ogres ielejā – vairākas jaunas lapkoku praulgrauža atradnes

Šonedēļ, apsekojot dabas parka „Ogres ieleja" teritoriju, projekta eksperti konstatēja jaunas lapkoku praulgrauža atradnes.

25. oktobrī, apsekojot dabas parka „Ogres ieleja" teritoriju Ogres upes labajā un daļēji kreisajā krastā, projekta eksperti izpētīja arī vairākus vecus dobumainus ozolus un konstatēja jaunas lapkoku praulgrauža atradnes, kas līdz šim nebija zināmas. Nākamajā sezonā šīs vietas tiks pētītas vēlreiz, izmantojot feromonu lamatas. Tāpat pavasarī tiks apsekota arī pārējā dabas parka teritorija.

Projekta partneri plāno turpmākās aktivitātes

Šonedēļ projekta EREMITA MEADOWS pārstāvji tikās ar projekta partnera - Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus un saskaņotu darbības projekta pasākumu īstenošanai.

Projekta uzraudzības grupas pirmā sanāksme

Ceturtdien, 15. decembrī pl. 11 VARAM sanāksmju telpā notiks projekta EREMITA MEADOWS uzraudzības grupas pirmā sanāksme. Sanāksmē projekta darbinieki informēs par projekta rezultātiem 2011. gadā un plānotajām aktivitātēm 2012. gadā.