Pagarināts projekta darbības termiņš

Atbilstoši grozījumiem līgumā ar Eiropas Komisiju, LIFE+ projekts esošā budžeta ietvaros ir pagarināts līdz 2016. gada 31. martam. Projekta pagarinājums bija nepieciešams, lai plānotajā apjomā varētu pabeigt projekta ekoloģiskā plāna izstrādi retajām saproksilofāgajām vaboļu sugām. Līdz septembra beigām aktivitātes ietvaros plānots pabeigt lauka pētījumus, apsekojot ar tālizpētes metodēm atlasītās īpaši reto vaboļu sugu potenciālās dzīvotnes.  Lauka pētījumu rezultāti tiks apspriesti ekspertu un dabas aizsardzības speciālistu sanāksmēs. 

Projekta ietvaros noslēgts līgums par dabas lieguma „Eglone” informācijas centra izveidošanu

31. augustā noslēgts līgums ar mākslinieci Mairitu Folkmani par dabas lieguma „Eglone” informācijas centra izveidi. Līguma ietvaros tiks izstrādāts centra dizains, veikti remontdarbi vienā no Tadenavas bibliotēkas telpām, kā arī veikta centra mākslinieciskā noformēšana. 

Projekta ietvaros tapis informatīvs plakāts par Bioloģiski vērtīgo koku nozīmi

Projekta ietvaros tapis informatīvs plakāts par Bioloģiski vērtīgo koku nozīmi. Plakāti tiks nogādāti projektā iesaistītajām skolām, projekta partneriem, dabas aizsardzības organizācijām u.c. interesantiem.

Plakāts ir pieejams šeit:

Starptautiskā konferencē tiek spriests par aktualitātēm saproksilofāgo sugu aizsardzībā


28. - 30. aprīlī Daugavpils Universitātē norisinājās 8. starptautiskā zinātniskā konference (8th International Conference on Biodiversity Research) par biodaudzveidības pētījumiem. Konference notiek ik pēc diviem gadiem. Iepriekš tā bija atpazīstama ar nosaukumu: International Conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic Region". Šogad konferencē piedalīsies vairāk nekā 170 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas, Somijas un Turcijas. Viena no konferences darba grupām norisinājās LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS ietvaros un bija veltīta saproksilofāgo sugu aizsardzības problēmām. Darba grupā tika apspriesti arī projekta ietvaros veikto pētījumu rezultāti un prezentēts stenda ziņojums.

Pabeigti projekta ietvaros paredzētie lapkoku praulgrauža lauka pētījumi

Jūlija mēnesī noslēgušies projekta ietvaros īstenotie lapkoku praulgrauža lauka pētījumi. Šogad feromonu lamatas tika uzstādītas kopumā 37 potenciāli piemērotos mikrobiotopos (vecos, dobumainos lapukokos) Zemgalē.  Pētījumu laikā lapkoku praulgrauži feromonu lamatās konstatēti Bukaišu alejā, dabas parkā „Ukru gārša”  Mežotnes parkā, Mežotnes pilskalnā, kā arī Vilces dabas parkā. 

Projekta pārstāvis piedalās Lietuvas dabas fonda īstenotā LIFE+ seminārā

Projekta plānošanas darbu vadītājs Uldis Valainis 27.08.2014. piedalījās Lietuvas dabas fonda īstenotajā LIFE+ projekta „Development of a Pilot Ecological Network through Nature Frame areas in South Lithuania” noslēguma seminārā. Pasākuma ietvaros semināra dalībnieki dalījās pieredzē dažādu ekoloģisko tīkla plānu izstrādē un īstenošanā. U. Valainis semināra norises laikā prezentēja ziņojumu „Ecological network plan: fragmentation of habitats and gene flow in populations of saproxylophagous beetle species”.

 

Pilnu semināra programmu skatīt šeit.

Projekta pārstāvji piedalās vides nometnē „Zaļās dienas „Ilgu” muižā”

Projekta pārstāvji piedalījās Dabas izpētes un vides izglītības centra organizētajā vides nometnē „Zaļās dienas „Ilgu” muižā, kas norisinājās DU Studiju un pētniecības centrā „Ilgas” laika posmā no 15.-18.07.2014. Projekta speciālisti nometnes dalībniekiem piedāvāja piedalīties nodarbībā “Vecā ozola noslēpumi” par retām un aizsargājamām kukaiņu sugām, kas apdzīvo vecus, dobumainus kokus.

Projekta ietvaros veiktie pētījumi par lapkoku praulgrauzi prezentēti starptautiskā konferencē

Projekta ietvaros īstenotos pētījumus par lapkoku praulgrauzi projekta plānošanas darbu vadītājs Uldis Valainis prezentējis starptautiskā konferencē „VIIIth Symposium of Baltic Coleopterologists”, kas norisinājās laika posmā no 10.-12.06.2014. Kiry-Tatra Nacionālajā parkā Polijā. Konferencē U. Valainis prezentēja ziņojumu „Results of using pheromone-baited traps for investigations of Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 in Latvia”. Pētījumi par lapkoku praulgrauzi veikti projekta aktivitātes ietvaros, kas paredz izstrādāt ekoloģiskā tīkla plānu reto saproksilofāgo vaboļu aizsardzībai.

 

Ar konferences programmu var iepazīties šeit.

PROJEKTA DARBA GRUPA SADARBĪBĀ AR LVM IEZĪMĒ DABĀ APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMU VIETAS DABAS LIEGUMĀ „LUBĀNA MITRĀJS”

14.05.2014. projekta darba grupa kopā ar AS "Latvijas valsts meži" speciālistu apsekoja dabas liegumā "Lubānas mitrājs" esošās aizaugušās ES nozīmes aizsargājamā biotopa „Parkvieda pļavas un meža ganības” platības. Apsekošanas tika veikta ar mērķi iezīmēt dabā apsaimniekošanas darbu vietas un pārrunāt galvenos darba uzdevumus.

 

PROJEKTA DARBA GRUPA SADARBĪBĀ AR LVM APSEKO POTENCIĀLOS PAKRVEIDA PĻAVU UN LAPKOKU PRAULGRAUŽA BIOTOPUS DABAS LIEGUMĀ “VIDUBURTNIEKS”

28.03.2014. projekta darba grupa sadarbībā ar AS "Latvijas valsts meži" speciālistiem apsekoja dabas liegumu "Viduburtnieks". Apsekošana tika veikta ar mērķi atrast parkveida pļavu un lapkoku prulgrauža biotopus dabas lieguma "Vidusburtnieks". Apsekošanas laikā dabas lieguma teriotorijā tika konstatēti vairāk nekā 15 ha ES nozīmes aizsargājamis biotops 6530* parkveida pļāvas un meža ganības. Konstatēto parkveida pļāvu karte.