Apstiprināts projekta ietvaros izstrādātais dabas aizsardzības plāns dabas liegumam „Eglone”

27.01.2014. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprinājusi projekta ietvaros izstrādāto dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Eglone”. Plāns izstrādāts laika periodam no 2013. līdz 2025. gadam. 

PROJEKTA DARBA GRUPA TURPINA OZOLU KARTĒŠANU DABAS LIEGUMĀ “LUBĀNA MITRĀJS”

Daugavpils Universitātes īstenotā LIFE+ projekta „EREMITA MEADOWS” darba grupa turpina ozolu kartēšanu dabas liegumā „Lubāna mitrājs”.

Ozolu kartēšana tiek veikta Parkveida pļavu un ganību (6530*) biotopa aizsardzības plāna, kā arī Ekoloģiskā tīkla plāna izstrādes ietvaros. Ozolu kartēšana ļaus precīzi apzināt biotopa aizņemtās platības dabas lieguma teritorijā un plānot nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus. Ozolu kartēšanas laikā tiek apsekotas arī aizsargājamajai vaboļu sugai – lapkoku praulgrauzim (Osmoderma eremita) piemērotās dzīvotnes. Lapkoku praulgrauzis ir “lietussarga suga”, kurai nodrošinot piemērotus aizsardzības pasākumus, tiks aizsargātas arī virkne citu retu un aizsargājamu sugu.

Nokartēto ozolu karte.

Projekta ietvaros tapuši dabas skaņu ieraksti

Projekta ietvaros sagatavots oriģinālieraksta dabas skaņu materiāls, kas tiks izmantots nekomerciāliem mērķiem ar dabas tematiku saistītajās izstādēs un citās projekta aktivitātēs. Skaņu ierakstu autors: Edmunds Račinskis. Ierakstā vairāk nekā 45 minūšu ilgumā dzirdamas dabas skaņas dažādos gadalaikos un diennakts laikos – putni, kukaiņi, lopi ganībās, ūdens čalošana, varžu kurkšķēšana u.c.

Noklausīties

Notikusi pēdējā dabas lieguma „Eglona” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

2013. gada 17. decembrī notika pēdējā dabas lieguma „Eglona” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” dabas aizsardzības plans tiks noformēts atbilstoši šo noteikumu prasībām un iesniegts Dabas aizsardzības pārvaldē izvērtēšanai. Pēc pozitīva Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas, plans tiks iesniegts apstiprināšanai Vides ministrijā. 

 

Foto galerija

Projekta pārstāvji diskutē ar biotopu ekspertiem par Dabas aizsardzības plāna izstrādes progresu biotopam 6530* "Parkveida pļavas un ganības"

Projekta pārstāvji piedalījās LIFE Nature+ projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” seminārā „Dabisko zālāju apsaimniekošana un aizsardzība: mērķi un vadlīnijas”. Parkveida pļavu eksperts Viesturs Lārmanis prezentēja projekta ietvaros paveikto Parkveida pļavu un ganību biotopa aizsardzības plāna izstrādē.

Pasākuma programma

Projekta ietvaros notiek izstādes „Dzīvība kokā” atklāšana Slīteres nacionālajā parkā

12. decembrī Slīteres nacionālajā parkā Šlīteres bākas namiņā norisinājās projekta ietvaros tapušās izstādes “Dzīvība kokā” atklāšana. Pasākumā piedalījās pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Daugavpils Universitātes, vietējām pašvaldībām, skolām, kā arī tūrisma organizācijām. Izstādes atklāšanā ievadvārdus teica SNP sabiedrisko attiecību speciāliste Andra Ratkeviča un Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas instituta direktora pienākumu izpildītājs Uldis Valainis.

Projekta ietvaros dabas liegumā “Eglone” plānotais izziņas takas maršruts attīrīts no krūmiem

Pasākums tiek īstenots kā viena no daudzajām dabas lieguma “Eglone” dabas aizsardzības plānā paredzētajām aktivitātēm Daugavpils Universitātes LIFE+ projekta „EREMITA MEADOWS” ietvaros.

Pabeigti apsaimniekošanas pasākumi dabas liegumā „Sitas un Pededzes paliene”

Dabas liegumā „Sitas un Pededzes paliene” ir noritējuši apsaimniekošanas pasākumi. Pasākuma ietvaros zemes īpašnieks atbrīvoja no nevēlamiem kokiem un krūmiem ES aizsargājamo biotopu parkveida pļavas un ganības (6530*) 16,38 ha apjomā, to vidū 34 Lapkoku praulgrauža dzīvotnes.

Foto galerija

Dabas liegumā „Eglone” uzstādīta laipa pāri Eglaines upei

Dabas liegumā „Eglone” uzstādīti laipa pāri Eglaines upei. Laipa tikai uzstādīta, lai zemes īpašnieks varētu pārvietoties pāri Eglaines upei un veikt ES nozīmes aizsargājamā biotopa Parkveida pļavu un ganību (6530*) apsaimniekošanu.

Foto galerija

Notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme dabas lieguma „Eglone" dabas aizsardzības plānam

2013. gada 21. oktobrī notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme dabas aizsardzības plānam Natura 2000 teritorijai - dabas liegumam „Eglone" (Dunavas pagasts).