Projekta EREMITA MEADOWS stāsta par parkveida pļavām meža biotopu ekspertu un nozares speciālistu seminārā

Projekta parkveida pļavu eksperts Viesturs Lārmanis piedalījās paplašinātajā meža biotopu un nozares speciālistu seminārā, kurš norisinājās no 06.09.-07.09.2013. Grundzālē. Viesturs Lārmanis prezentēja ziņojumu „Parkveida pļavu biotopu aizsardzības plāns - jaunumi, virzība (LIFE projekts EREMITA MEADOWS).

Semināra programma

Projekta EREMITA MEADOWS pārstāvis piedalās seminārā par lapkoku praulgrauža pētījumiem un aizsardzību Ziemeļeiropā

2013. gada  27. un 28. augustā projekta EREMITA MEADOWS plānošanas darbu vadītājs Uldis Valainis piedalījās Lietuvas Dabas Fonda un Lietuvas Entomoloģijas Biedrības organizētajā seminārā “Osmoderma eremita - status of populations, research and conservation in the Northern Europe”.

Latvijas skolēni iepazīst aizsargājamās dabas vērtības

No 6. septembra līdz 10. oktobrim skolēniem no visas Latvijas tiek organizētas nodarbības dažādās aizsargājamajās dabas teritorijās, kuras iekļautas Natura 2000 tīklā Latvijā.

The representative of Project EREMITA MEADOWS presented Project results in seminar about research and conservation of Osmoderma eremita

The planning team leader of EREMITA MEADOWS participated in the seminar “Osmoderma eremita - status of populations, research and conservation in the Northern Europe”, organised by Lithuanian Fund for Nature and Lithuanian Entomological Society on 27 and 28th of August, 2013. 

Projekta EREMITA MEADOWS darba grupa dalās pieredzē ar Lietuvas dabas fonda pārstāvjiem

Projekta darba grupa 2013. gada 7. un 8. jūlijā tikās ar Lietuvas dabas fonda pārstāvjiem.

2013.gada 28.jūnijā Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtā viesojās ciemiņi no Helsinku Universitātes (Somija)

Helsinku Universitātes pētnieki kopā ar Sistemātiskās bioloģijas institūta pārstāvjiem devās ekspedīcijā uz dabas liegumu ‘Pededzes lejtece’. Ekspedīcijas laikā ciemiņiem bija iespēja iepazīties ar LIFE + projekta ‘EREMITA MEADOWS’ veiktajiem pasākumiem šajā teritorijā, kā arī apskatīties dažādas vietas dabas liegumā ‘Pededzes lejtece’. Vizītes laikā tika pārrunātas arī sadarbības iespējas dažādos pētījumos. 

Astrale GEIE pārstāvja vizīte projekta teritorijās

2013. gada 10. jūnijā notika projekta aktivitāšu monitorēšana, ko veica Astrale GEIE pārstāvis Rolands Ratfelders. Iepazīstoties ar projektā paveikto, R. Ratfelders apmeklēja dabas liegumu „Eglone”, dabas parkus „Dvietes paliene” un „Silene”,  kur aplūkoja projekta ietvaros uzstādītos informatīvos stendus un apsaimniekošanas rezultātus. Turpinājumā Astral GEIE pārstāvis Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības bāzē „Ilgas” tikās ar projekta darba grupu un partneriem.

Noskaidroti konkursa "Dzīvība kokā" rezultāti

No 2013. gada 18. aprīļa līdz 15. maijam norisinājās zīmējumu un radošo darbu konkurss „Dzīvība kokā”, ko LIFE+ līdzfinansētā projekta "EREMITA MEADOWS" ietvaros organizēja Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts un Dabas aizsardzības pārvalde. Konkursā piedalījās jaunie dabas draugi – vispārizglītojošo skolu 1.-12. klašu skolēni un arodskolu audzēkņi.

Izveidota animācijas filma „Filma par vecajiem kokiem”

“Mēs esam ļoti veci un seni, bet joprojām ļoti noderīgi lielajam mežam...” - tā savu stāstījumu par sevi iesāk animācijas filmas „Filma par vecajiem kokiem” varoņi – vecie koki.

LATVIJAS ENTOMOLOĢIJAS BIEDRĪBA PROJEKTA IETVAROS TURPINA DZELTENKRŪŠU ĒNVABOLES MEKLĒJUMUS

Latvijas Entomoloģijas biedrība, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Daugavpils Universitāti, šogad turpinās dzeltenkrūšu ēnvaboles meklējumus. Pētījumi tiks veikti dzeltenkrūšu ēnvaboles (Phryganophilus ruficollis) sugas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros. Šogad pētījumi tiks turpināti Slīteres nacionālajā parkā, kā arī Puzes ezera apkārtnē, Dabas liegumā "Stiklu purvi", Dabas liegumā "Klāņu purvs", Dabas liegumā "Kaļķupes ieleja", Dabas liegumā "Mērnieku dumbrāji", Juvera ezera apkārtnē, Dabas liegumā "Sofikalna meži", Dabas liegumā "Virguļicas meži”, Dabas liegumā "Kadājs", Dabas liegumā "Dūres mežs", Dabas liegumā "Mazie Kangari".

Petījuma vietas izvēlētas potenciālajos biotopos vēsturisko atradņu tuvumā un potenciālajos biotopos citās vietās lielos meža masīvos.