LIFE+ PROJEKTA ‘EREMITA MEADOWS’ SPECIĀLISTI PIEDALĪJĀS MUZEJU NAKTS PASĀKUMOS DAUGAVPILS CIETOKSNĪ

Sestdien, 18. maijā Daugavpilī notika jau tradicionālā muzeju nakts. Starptautiskajā akcijā pilsēta piedalījās jau septīto gadu. Organizatoru prognozes attaisnojās pilnā mērā: šogad muzeju nakts pasākumos piedalījās visvairāk pilsētnieku un viesu, kā arī bija vairāk apskatāmo objektu, nekā agrāk. Šogad Muzeju nakts bija veltīta mežiem un zaļai krāsai, tāpēc muzeju nakts aktivitātēs iesaistījās arī LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS speciālisti. Projekta stendā Daugavpils cietoksnī muzeju nakts apmeklētāji varēja iepazīties ar daudzām kukaiņu sugām, kuru dzīves cikls ir saistīts ar koksni. Iestājoties tumsai, muzeju nakts apmeklētāji varēja piedalīties naktstauriņu vērošanā.

PROJEKTA DARBA GRUPA VEIC OZOLU KARTĒŠANU DABAS LIEGUMĀ “LUBĀNA MITRĀJS”

Daugavpils Universitātes īstenotā LIFE+ projekta „EREMITA MEADOWS” ietvaros 2013. gada 15. un 16. maijā tika veikta ozolu kartēšana dabas liegumā „Lubāna mitrājs”.

 

Projekta darba grupa meklē dzeltenkrūšu ēnvaboli Belovežas Nacionālajā parkā

Sakarā ar sugas aizsardzības plāna izstrādi dzeltenkrūšu ēnvabolei, projekta darba grupas un Latvijas Entomoloģijas biedrības pārstāvji apmeklēja Belovežas Nacionālo parku, lai tiktos ar Mežu Pētījumu Centra profesoru Jerzy Marius Gutowski un pārrunātu ar sugas izpēti un aizsardzību saitītos jautājumus. Tikšanās laikā tika apmeklētas atradnes un apsekoti biotopi, kuros dzeltenkrūšu ēnvabole konstatēta Mežu Pētījumu Centra veikto pētījumu ietvaros. Iegūtie dati un zināšanas tiks izmantoti pētījumu veikšanai Latvijā un sugas aizsardzības plāna izstrādē.

Notikusi projekta uzraudzības grupas otrā sanāksme

Otrdien, 30.aprīlī Rīgā notika projekta EREMITA MEADOWS uzraudzības grupas sanāksme, kurā piedalījās projektā iesaistītie partneri, iesaistītās valsts institūcijas un pašvaldību pārstāvji.

Projekta darba grupa informēja uzraudzības grupas locekļus par galvenajiem rezultātiem projekta realizācijas laikā: veiktajiem apsaimniekošanas, plānošanas un sabiedrības informēšanas aktivitātēm. Sēdes laikā tika apspriestas sadarbības iespējas skolēnu kampaņas ietvaros, kā arī citu aktivitāšu norise.

LIFE+ PROJEKTA ‘EREMITA MEADOWS’ SPECIĀLISTI TIEKAS AR SKOLĒNIEM

LIFE+ projekta 'EREMITA MEADOWS' speciālisti skolēnu izglītojošās kampaņas ietvaros apmeklēja  skolas, lai tiktos ar skolēniem un stāstītu par projektā notiekošajām aktivitātēm.

 

Izsludināts zīmējumu un radošo darbu konkurss „Dzīvība kokā”

18.04.2013. izsludināts Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta un Dabas aizsardzības pārvaldes organizēts zīmējumu un radošo darbu konkurss „Dzīvība kokā”.

Projekta darba grupa veic ozolu kartēšanu dabas liegumā „Eglone”

28.02.2013. Daugavpils Universitātes īstenotā LIFE+ projekta „EREMITA MEADOWS” ietvaros projekta darba grupa veica ozolu kartēšanu dabas liegumā „Eglone”.

Uzsākti parkveida pļavu atjaunošanas un kopšanas darbi dabas parkā „Dvietes paliene”

31.01.2013. projekta darba grupa apsekoja dabas parku "Dvietes paliene" un iepazinās ar paveikto aizsargājamā biotopa - parkveida pļavas - apsaimniekošanā.

NOTIKUSI DABAS LIEGUMA “EGLONE” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA UZRAUDZĪBAS GRUPAS 3. SANĀKSME

21.01.2013. Jēkabpils novada domē notika dabas lieguma "Eglone" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas 3. sanāksme. Sanāksmes gaitā uzraudzības grupas pārstāvji un dabas eksperti pārrunāja aizsargājamo sugu un biotopu plānotos apsaimniekošanas pasākumus, aizsargājamās vērtēja teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu, ieteicamo teritorijas funkcionālo zonējumu, kā arī apsprieda citus ar dabas aizsardzības plāna izstrādi saistītos jautājumus.

 

 

Projekta darba grupa sadarbībā ar LVM speciālistiem pārrunā plānotos apsaimniekošanas pasākumus dabas liegumā “Eglone”

24.10.2012. projekta darba grupa sadarbībā ar AS "Latvijas valsts meži" speciālistiem apsekoja dabas liegumu "Eglone". Apsekošana tika veikta ar mērķi pārrunāt un iezīmēt dabā dabas lieguma "Eglone"  dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros ieteiktos īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus. Plānotie apsaimniekošanas pasākumi attēloti kartē.