Projekta darba grupa apseko dižozolus Eglones dabas liegumā

23.10.2012. projekta darba grupa apsekoja dižozolus dabas liegumā "Eglone". Kopumā dabas lieguma teritorijā konstatēti 6 dižozoli un 3 ozoli, kas dižkoku apmērus varētu sasniegt tuvāko gadu laikā. Ekspedīcijas laikā tika apsekota arī Eglonas dabas liegumam pieguļošā teritorija ārpus dabas lieguma. Ārpus dabas lieguma teritorijas ekspedīcijas laikā tika konstatēti 6 dižozoli un 2 ozoli.

LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS rezultāti molekulārajā pētījumā prezentēti 5. Baltijas Ģenētiķu Kongresā, Lietuvā

19. - 22. oktobrī LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS laborante Inese Gavarāne 5. Baltijas Ģenētiķu Kongresā posteru sesijā prezentēja pašreizējos rezultātus pētījumam par Osmoderma ģints vaboļu molekulārajiem pētījumiem projekta ietvaros. Interesenti varēja iepazīties ar pētījuma metodiku un plānotajiem rezultātiem.

Kongress norisinājās Vytautas Magnus Universitātē, Kauņā, Lietuvā.  

Saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja laipas uzstādīšanai pār Eglones upi

Daugavpils Universitāte saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju laipas uzstādīšanai pār Eglones upi. Laipu paredzēts uzstādīt, lai nodrošinātu dabas liegumā "Eglone" sastopamo parkveida pļavu apsaimniekošanu. Līdz šim dabas liegumā sastopamo parkveida pļavu pļaušana tika nodrošināta izmantojot esošo tiltu pie "Krustalīču" mājām, tomēr tilts ir novecojis un tā turpmāka izmantošana nav iespējama. Laipa tiks uzstādīta blakus pašreizējam tiltam un tās konstrukcija būs atbilstoša, lai izturētu tehniku, kas veiks pļavu apsaimniekošanu. Laipa tiks  uzstādīta ņemot vērā Eglaines upes līmeņa svārstības palu periodā.

LIFE+ projekts ‘EREMITA MEADOWS’ viesojās Preiļu 1. pamatskolā

18. un 19. oktobrī LIFE+ projekta 'EREMITA MEADOWS' speciālisti viesojās pie skolēniem Preiļu 1. pamatskolā, kur skolēnu izglītojošās kampaņas ietvaros stāstīja par parkveida pļavu un biokoku nozīmi dabā. Skolēni varēja iepazīties ar dabas retumiem, kas apdzīvo vecus lapkokus. Pasākuma ietvaros īpaša uzmanība tika pievērsta vienam no projekta simboliem - lapkoku praulgrauzim, kura izdzīvošana vistiešākajā mērā ir saistīta ar parkveida pļavām un veciem, dobumainiem kokiem.

Dabas lieguma “Eglone” dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas 2. sanāksme

08.10.2012. notika dabas lieguma "Eglone" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas 2. sanāksme. Sanāksmes gaitā eksperti informēja par dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros konstatētajām aizsargājamām sugām un biotopiem, kā arī pārrunāja ar interesentiem plānotos apsaimniekošanas pasākumus.

Talkā Ozolkalnā - skaistā un savdabīgā dabas un kultūrvēstures objektā Sēlijā

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki kopā ar Daugavpils Universitātes pārstāvjiem 1. oktobrī, pasaules dabiskās vides dienā, rīkoja talku Zemečkas pilskalnā.

LIFE projekta EREMITA MEADOWS ietvaros norisinājās vairāki pašvaldību semināri – ekskursijas

Projekta ietvaros norisinājās pašvaldību semināri, kuru laikā klāt esošajiem bija iespēja doties ekskursijā kopā ar zinātniekiem aizsargājamās dabas teritorijās (dabas parkā "Ogres ieleja", dabas liegumā "Sitas un Pededzes lejtece", Krustkalnu dabas rezervātā, dabas liegumā "Eglone", dabas parkā "Kuja" un dabas liegumā "Raķupes ieleja"), kā arī iepazīties ar LIFE projekta aktivitātēm katrā no teritorijām.

 Projekta ietveros vēl plānoti semināri dabas parkā "Dvietes paliene" un dabas liegumā "Embūte".

Lapukoka praulgrauža (Osmoderma eremita) pētījumi 2012. gadā

2012. gada jūlija un augusta mēnešos turpinās lapukoku praulgrauža (Osmoderma eremita) pētījumi. Projekta teritorijās un citās NATURA 2000  teritorijās tiek izvietotas feromonu lamatas Lapkoku praulgrauža konstatēšanai.

 

Notikusi mediju pārstāvju vizīte dabas rezervātā „Moricsala"

25. maijā EREMITA MEADOWS pārstāvji sadarbībā ar projekta partneri - Dabas aizsardzības pārvaldi un Slīteres Nacionālā parka administrāciju rīkoja semināru - ekskursiju Latvijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem uz dabas rezervātu „Moricsala".

Notiks izstādes „LIFE-20: Bērni zīmē LIFE" atklāšana

15.05.2012 plkst.10.00 Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1) notiks LIFE programmas 20 gadu jubilejai veltītās izstādes „LIFE-20: Bērni zīmē LIFE" atklāšana. Labākie darbi tiks publicēti internetā elektroniska albuma veidā un nosūtīti uz Briseli, LIFE ofisu. Uzvarētāji tiks apbalvoti ar LIFE- diplomiem, biļetēm Latgales zoodārza apmeklēšanai, speciālām LIFE- ekskursijām Daugavpils universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtā un Latgales zoodārzā.

Izstādē varēs aplūkot arī komiksu konkursa studentiem „Dabas stāsti: mēs dzīvojam šeit" labākos darbus, kuru autori tiks apbalvoti.

Izstādi organizē Daugavpils Universitātes LIFE+ Nature projekts EREMITA MEADOWS sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Domes Latgales Zoodārza projekts LIFE-HerpetoLatvia