Apstiprināti Dabas lieguma “Eglone” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

 

2015. gada 17. novembrī valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotos priekšlikumus Dabas lieguma „Eglone” individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

Priekšlikumos apkopota jaunākā zinātniskā informācija par dabas lieguma vērtībām, noteikti aktuālie teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas mērķi, kā arī prioritārie pasākumi, kas īstenojami dabas lieguma aizsardzībai un izmantošanai.

 

Līdz šim teritorijas izmeklēšanu regulēja vispārējie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju noteikumi. Ar priekšlikumiem jaunajos Dabas lieguma „Eglone” individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos plānots noregulēt pieļaujamo un aizliegto darbību veidus šajā teritorijā. Tāpat tiek noteiktas katras funkcionālās zonas izmantošana, kā arī biotopa atjaunošanas pasākumi atbilstoši dabas aizsardzības plānā noteiktajam.