DUNDAGAS PILĪ NORISINĀJĀS PROJEKTA EREMITA MEADOWS NOSLĒGUMA SEMINĀRS

 

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 31.03.2016. Dundagas pilī organizēja projekta EREMITA MEADOWS noslēguma semināru "Īpaši aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās", kurā tika aicināti piedalīties plānošanas un dabas aizsardzības speciālisti, pašvaldību pārstāvji, sugu un biotopu eksperti, kā ar citi interesenti.

Seminārā projekta EREMITA MEADOWS vadītājs sniedza ieskatu par projekta ietvaros īstenotajām īpaši aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas aktivitātēm, kā arī citām projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm. Pasākuma ietvaros īpaši aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas pieredzē dalījās arī citu Latvijā īstenoto LIFE+ projektu pārstāvji. 


Pasākuma noslēgumā semināra dalībnieki apmeklēja projekta ietvaros apsaimniekotās lapkoku praulgrauža dzīvotnes un izveidoto demonstrācijas vietu dabas liegumā „Raķupes ieleja”, kā arī projekta ietvaros izveidoto izstādi „Dzīvība kokā” Šlīteres bākas namiņā Slīteres Nacionālajā parkā.

 

Fotogalerija