Latvijas skolēni iepazīst aizsargājamās dabas vērtības

 

No 6. septembra līdz 10. oktobrim skolēniem no visas Latvijas tiek organizētas nodarbības dažādās aizsargājamajās dabas teritorijās, kuras iekļautas Natura 2000 tīklā Latvijā.

To laikā bērni un jaunieši izzinošu uzdevumu veidā tiks iepazīstināti ar aizsargājamo biotopu - parkveida pļavu un tajā mītošajām dabas vērtībām, uzzinās par vecu un dobumainu koku nozīmi dažādu aizsargājamu sugu pastāvēšanā, iegūs informāciju par retas vaboles – lapkoku praulgrauža dzīvi, kā arī varēs pārbaudīt jau esošās zināšanas. Nodarbības vadīs kompetenti pasniedzēji no Bērnu vides skolas.

Nodarbības notiks dabas parkā “Silene” (06.09.), dabas parkā “Ogres ieleja” (11. un 12. 09.), dabas liegumā “Raķupes ieleja” (26.09.), dabas parkā “Embūte” (27.09.), dabas liegumā “Sitas un Pededzes paliene” (02.10.), dabas liegumā “Lubāna mitrājs” (03.10.), dabas parkā “Kuja” (04.10.), dabas liegumā “Eglone” (09.10.) un dabas parkā “Dviete” (10.10.).

Nodarbības aizsargājamajās dabas teritorijās tiek organizētas kā turpinājums Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta un Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajam zīmējumu un radošo darbu konkursam "Dzīvība kokā", kas norisinājās 2013. gada pavasarī. Tā kā konkursa laikā dažādu vecumu skolēni ar saviem darbiem un attieksmi demonstrēja savas teorētiskās zināšanas par aizsargājamām dabas vērtībām, tad tagad, darbojoties brīvā dabā kopā ar speciālistiem, var tās pielietot praktiski. 

Bērnu vides skolas vadītās nodarbības tiek rīkotas Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta un Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta EREMITA MEADOWS (www.eremita-meadows.lv), ko finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE programma, ietvaros. Projekts paredz pasākumus parkveida pļavu un divu retu vaboļu sugu - lapkoku praulgrauža un dzeltenkrūšu ēnvaboles aizsardzībai. Tomēr mēs gribam sasniegt vairāk - izskaidrot sabiedrībai, cik nozīmīgi dabai ir neskartie meži, atsevišķi pļavās augošie un meža ieskautie vecie koki, arī tie, kas jau sausi un krituši. Mums ir svarīgi ļaut ieraudzīt, izzināt un labāk izprast Latvijas dabas unikālās bagātības.

Papildus informācija:
Vita Viļevko
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
t.: 20613225
e-pasts: vita.vilevko@du.lv