Pabeigta demonstrācijas vietu izvietošana projekta teritorijās

 

Projekta ietvaros Demo vietas ierīkotas, lai parādītu dabai un dabas daudzveidībai draudzīgu apsaimniekošanas veidu iespējamību parkveida pļavās, ap veciem, lieliem kokiem, kas kalpo par dzīvesvietu daudzām dzīvnieku un augu sugām, kā arī lai informētu par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un LIFE programmu. Kopumā projekta ietvaros uzstādītas 10 demonstrācijas vietas projekta teritorijās. 2015 gada decembrī pabeigta demonstrācijas vietu izvietošana dabas parkā „Ogres ieleja”, dabas liegumos „Augstroze”, „Vidusburtnieks” un dabas liegumā „Lubānas mitrājs”. 

Galerija