Pabeigta Ekoloģiskā tīkla plāna izstrāde ar atmirušo koksni saistīto reto vaboļu sugu aizsardzības nodrošināšanai

 

Ekoloģiskā tīkla plānā iekļauta informācija par atmirušās koksnes nozīmi ekosistēmā, raksturoti galvenie saproksilās sugas apdraudošie faktori un aizsardzības problēmas. Katrai no Latvijā sastopamajām Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamām ar atmirušo koksni saistītajām sugām raksturota sugas bioloģija, apdzīvotie biotopi, aizsardzības statuss, apdraudošie faktori, kā arī sniegti ieteikumi sugas aizsardzībai. Plānu ilustratīvi papildina reto un aizsargājamo vaboļu sugu un to apdzīvoto biotopu fotogrāfijas. 

Katrai ES nozīmes aizsargājamai saproksilajai sugai izstrādāts potenciālās izplatības modelis, kurā iekļauta informācija par visām sugas sastopamībai potenciāli piemērotajām mežaudzēm Latvijā, ņemot vērā katras sugas ekoloģiskās prasības dzīvotņu izvēlē. Dati par sugām potenciāli piemērotajām mežaudzēm saglabāti ģeodatubāzē un pieejami izmantošanai ar GIS programmatūru.

Sagatavotajā ekoloģiskā tīkla plānā atrodama informācija arī par divām Eiropā īpaši aizsargājamām sugām (Xyletinus tremulicola un Pytho kolwensis), kuru sastopamība Latvijā ir teorētiski iespējama.

 

Plāna elektroniskā versija