Mērķi un misija

 

• Izveidot vispārēju ekoloģiskas apsaimniekošanas sistēmu un nodrošināt apsaimniekošanu parkveida pļavām (6530*) un tām retajām sugām, kas atkarīgas no pāraugušiem kokiem un neskartiem meža biotopiem;
• Nodrošināt divu ES prioritāri aizsargājamu vaboļu sugu - lapkoku praulgrauža Osmoderma barnabita un dzeltenkrūšu ēnvaboles Phryganophilus ruficollis aizsardzību;
• Atbalstīt Natura 2000 tīkla tālāku attīstību un ieviešanu, iesaistot zemes īpašniekus un citas interešu grupas Natura 2000 vietu apsaimniekošanā un izglītojošās aktivitātēs, lai uzlabotu zināšanas un gūtu atbalstu dabas aizsardzībai un Natura 2000 tīklam.