PROJEKTA UZDEVUMI UN REZULTĀTI

 

Projektā EREMITA MEADOWS no 2011. līdz 2016. gadam veikti pētījumi, sagatavoti plānošanas dokumenti, kā arī īstenoti parkveida pļavu apsaimniekošanas pasākumi, izveidota dabas taka un izvietoti informācijas stendi par norisēm dabā un to mijiedarbību vairākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Projektā īstenotas aktivitātes īpaši aizsargājamu vaboļu sugu izpētei un skaidrots projekta teritoriju iedzīvotājiem, cik svarīgi Latvijas dabas daudzveidības saglabāšanai ir neskartie, senie meži, atsevišķi pļavās augošie un meža ieskautie vecie koki, arī sausie un kritušie koki, kas nodrošina dzīves vietu daudzām augu un dzīvnieku sugām.

Projekta aktivitātes:

- Parkveida pļavu biotopu aizsardzības plāna izstrāde 
Plāns izstrādāts saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikto kārtību, plānā iekļaujot zinātnisko informāciju, sociāli ekonomiskās situācijas novērtējumu, detalizētas kartes, kā arī konkrētus apsaimniekošanas un monitoringa pasākumus. Plāna izstrādes gaitā notikusi arī plāna sabiedriskā apspriešana, iesaistot plāna sagatavošanā vietējās pašvaldības, iedzīvotājus un zemes īpašniekus. Biotopa aizsardzības plāns apstiprināts 2015. gada 9. februārī ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu Nr. 51.

Projekta aktivitāte pabeigta

- Sugas aizsardzības plāna izstrāde dzeltenkrūšu ēnvabolei Phryganophilus ruficollis 
Latvijā zināma tikai viena īpaši aizsargājamās vaboļu sugas - dzeltenkrūšu ēnvaboles atradne Slīteres Nacionālajā parkā. Projekta ietvaros sadarbībā ar Latvijas Entomoloģijas biedrību veikti apjomīgi pētījumi potenciālajās šīs sugas dzīvotnēs, taču suga projekta realizācijas laikā netika konstatēta. Projekta aktivitāte, kurā paredzēta sugas aizsardzības plāna izstrāde, saskaņojot ar EK atcelta sakarā ar datu trūkumu par šīs retās vaboļu sugas izplatību Latvijā.

Projekta aktivitāte atcelta

- Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Eglone"
Dabas parks „Eglone" ir nozīmīga parkveida pļavu un lapkoku praulgrauža aizsardzības teritorija. Plāns izstrādāts, saskaņojot to arī šī projekta ietvaros gatavoto parkveida pļavu biotopu aizsardzības plānu un spēkā esošo lapkoku praulgrauža aizsardzības plānu. Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam „Eglone” apstiprināts 27.01.2014. ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu Nr. 28.

Projekta aktivitāte pabeigta

- Ekoloģiskā tīkla plāna izstrāde reto sugu aizsardzības nodrošināšanai 
Plāns izstrādāts Eiropā aizsargājamo saproksilofāgo vaboļu sugu, kā arī to dzīvotņu - aizsargājamo mežu biotopu, kā arī parkveida pļavu aizsardzības efektīvai nodrošināšanai. Tā ietvaros veikti lapkoku praulgraužu izplatības pētījumi, molekulārbioloģiskie un parazitoloģiskie izmeklējumi, lai analizētu populāciju struktūru. Projekta ietvaros, izmantojot kartogrāfiskās modelēšanas metodes, identificētas Eiropā aizsargājamām saproksilofāgajām vaboļu sugām potenciālās dzīvotnes Latvijā, kā arī sagatavoti ieteikumi sugu aizsardzības nodrošināšanai

Projekta aktivitāte pabeigta

GIS datubāzes izveide
Projekta ietvaros Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS izveidota GIS datubāze ar lapkoku praulgrauža Osmoderma barnabita atradnēm, kā arī datubāze ar projekta ietvaros apsaimniekotajām teritorijām.

Datubāze izveidota un tiek regulāri papildināta ar aktuālo informāciju

- Parkveida pļavu atjaunošanas un kopšanas darbi 
Projekta ietvaros veikta krūmu un jaunāku koku apauguma aizvākšana aizaugošajās parkveida pļavās. Kopšanas darbi īstenoti dabas parkā “Dvietes paliene”, dabas liegumos “Eglone”, “Lubānas mitrājs”, “Sitas un Pededzes paliene” kopumā 40 ha platībā. Kopšanas un apsaimniekošanas darbu ietvaros Eglones dabas liegumā uzbūvēts neliels tiltiņš pār Eglones upi, kas atvieglo piekļuvi apsaimniekojamām teritorijām.

Projekta aktivitāte pabeigta

- Bioloģiski vērtīgo koku - lapkoku praulgraužu dzīvotņu apsaimniekošanas darbi
Aktivitātes ietvaros veikta krūmu un mazo kociņu izciršana ap lielajiem bioloģiski vērtīgajiem lapukokiem, kas ir lapkoku praulgrauža dzīves vieta. Apsaimniekošanas darbi veikti gan mežu teritorijās, gan lauksaimniecības zemēs. Kopumā aktivitātes ietvaros apsaimniekošanas darbi veikti dabas parkā “Embūte”, dabas liegumos “Sitas un Pededzes paliene”, “Eglone”, “Vidusburtnieks”, “Lubānas mitrājs”, “Raķupes ieleja” 20 ha platībā.

Projekta aktivitāte pabeigta

 - Demonstrācijas vietu un informācijas stendu izveide
Projekta ietvaros demonstrācijas vietas ierīkotas, lai parādītu dabai un dabas daudzveidībai draudzīgu apsaimniekošanas veidu iespējamību parkveida pļavās, ap veciem, lieliem kokiem, kas kalpo par dzīvesvietu daudzām dzīvnieku un augu sugām, kā arī lai informētu par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un LIFE programmu. Demonstrācijas vietas un informācijas stendi kopumā izvietoti 10 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās - dabas parkos “Embūte”, “Silene”, “Dvietes paliene” un “Ogres ieleja”, kā arī dabas liegumos “Sitas un Pededzes paliene”, “Eglone”, “Raķupes ieleja”, “Vidusburtnieks”, “Lubāna mitrājs” un “Augstroze”.

- Dabas takas un informācijas centra izveide dabas liegumā „Eglone"
Projekta gaitā izveidota 5,2 km gara dabas taka, kurā apmeklētāji var iepazīt dabas liegumā „Eglone” sastopamos aizsargājamos biotopus un uzzināt svarīgāko informāciju par liegumā sastopamām dabas vērtībām, to pareizu apsaimniekošanu un aizsardzību. Tadenavas bibliotēkā projekta ietvaros izveidots dabas lieguma „Eglone” informācijas centrs.

Projekta aktivitāte pabeigta

- Dabas inspektoru un dabas vērotāju apmācības 

Projekta ietvaros organizēti dabas inspektoru un dabas vērotāju apmācību semināri, kuru laikā semināru dalībnieki gan teorētiski, gan praktiski iepazīstināti ar parkveida pļavām, dabas vērtībām, kas ar tām saistītas, kā arī pļavu apsaimniekošanu dabas vērtību saglabāšanai.

Projekta aktivitāte pabeigta

- Izglītojošā kampaņa skolēniem un citi sabiedrības informēšanas pasākumi

Projekta ietvaros skolēniem organizētas nodarbības dažādās aizsargājamajās dabas teritorijās, kuras iekļautas Natura 2000 tīklā Latvijā. Nodarbību laikā bērni un jaunieši izzinošu uzdevumu veidā iepazīstināti ar aizsargājamo biotopu - parkveida pļavu un tajā mītošajām dabas vērtībām, par vecu un dobumainu koku nozīmi dažādu aizsargājamu sugu pastāvēšanā, kā arī retas vaboles – lapkoku praulgrauža dzīvi. Nodarbību sagatavošanā piesaistīti pasniedzēji no Bērnu vides skolas, kas izstrādājuši metodisko materiālu „Izglītības aktivitātes skolēniem Natura 2000 teritorijās”.

Projekta aktivitāte pabeigta