Projekta darba grupa meklē parkveida pļavas Ogres ielejā

 

19. un 20. septembrī projekta darba grupa organizēja ekspedīciju uz dabas parku „Ogres ieleja".Ekspedīcijas laikā tika apsekotas dabas parka ZA daļā esošās iespējamās lapukoku praulgrauža (Osmoderma eremita) dzīvotnes, kā arī meklētas potenciālās parkveida pļavu un ganību teritorijas. 

Ekspedīcijas rezultātā lapukoku praulgrauža darbības pēdas tika konstatētas sešās vietās. Visās apsekotajās dzīvotnēs šī retā vaboļu suga tika konstatēta pirmo reizi. Vēl divās iespējamajās atradnēs 2012. gada vasarā tiks uzstādītas feromonu lamatas populāciju ģenētikas pētījumiem. Apsekojot teritoriju, tika konstatētas arī divas potenciālās parkveida pļavu un ganību teritorijas. Abas teritorijas ir stipri aizaugušas, tāpēc to precīzai klasifikācijai nākamā gada sezonā tiks pieaicināti biotopu eksperti. Projekta darba grupa pateicas Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciālistei Emmai Cerai par piedalīšanos ekspedīcijā un konsultācijām.Ekspedīcijas laikā tika apsekotas dabas parka ZA daļā esošās iespējamās lapukoku praulgrauža (Osmoderma eremita) dzīvotnes, kā arī meklētas potenciālās parkveida pļavu un ganību teritorijas.

 

GALERIJA