PROJEKTA DARBA GRUPA SADARBĪBĀ AR LVM APSEKO POTENCIĀLOS PAKRVEIDA PĻAVU UN LAPKOKU PRAULGRAUŽA BIOTOPUS DABAS LIEGUMĀ “VIDUBURTNIEKS”

 

28.03.2014. projekta darba grupa sadarbībā ar AS "Latvijas valsts meži" speciālistiem apsekoja dabas liegumu "Viduburtnieks". Apsekošana tika veikta ar mērķi atrast parkveida pļavu un lapkoku prulgrauža biotopus dabas lieguma "Vidusburtnieks". Apsekošanas laikā dabas lieguma teriotorijā tika konstatēti vairāk nekā 15 ha ES nozīmes aizsargājamis biotops 6530* parkveida pļāvas un meža ganības. Konstatēto parkveida pļāvu karte.