PROJEKTA DARBA GRUPA TURPINA OZOLU KARTĒŠANU DABAS LIEGUMĀ “LUBĀNA MITRĀJS”

 

Daugavpils Universitātes īstenotā LIFE+ projekta „EREMITA MEADOWS” darba grupa turpina ozolu kartēšanu dabas liegumā „Lubāna mitrājs”.

Ozolu kartēšana tiek veikta Parkveida pļavu un ganību (6530*) biotopa aizsardzības plāna, kā arī Ekoloģiskā tīkla plāna izstrādes ietvaros. Ozolu kartēšana ļaus precīzi apzināt biotopa aizņemtās platības dabas lieguma teritorijā un plānot nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus. Ozolu kartēšanas laikā tiek apsekotas arī aizsargājamajai vaboļu sugai – lapkoku praulgrauzim (Osmoderma eremita) piemērotās dzīvotnes. Lapkoku praulgrauzis ir “lietussarga suga”, kurai nodrošinot piemērotus aizsardzības pasākumus, tiks aizsargātas arī virkne citu retu un aizsargājamu sugu.

Nokartēto ozolu karte.

Komentāri

 1 + 6 =