PROJEKTA DARBA GRUPA VEIC OZOLU KARTĒŠANU DABAS LIEGUMĀ “LUBĀNA MITRĀJS”

 

Daugavpils Universitātes īstenotā LIFE+ projekta „EREMITA MEADOWS” ietvaros 2013. gada 15. un 16. maijā tika veikta ozolu kartēšana dabas liegumā „Lubāna mitrājs”.

 

Ozolu kartēšana tika veikta Parkveida pļavu un ganību (6530*) biotopa aizsardzības plāna izstrādes ietvaros. Ozolu kartēšana ļaus precīzi apzināt biotopa aizņemtās platības dabas lieguma teritorijā un plānot nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus. Ozolu kartēšanas laikā tiek apsekotas arī aizsargājamajai vaboļu sugai – lapkoku praulgrauzim (Osmoderma eremita) piemērotās dzīvotnes. Lapkoku praulgrauzis ir “lietussarga suga”, kurai nodrošinot piemērotus aizsardzības pasākumus, tiks aizsargātas arī virkne citu retu un aizsargājamu sugu.