Projekta darba grupa veic ozolu kartēšanu dabas liegumā „Eglone”

 

28.02.2013. Daugavpils Universitātes īstenotā LIFE+ projekta „EREMITA MEADOWS” ietvaros projekta darba grupa veica ozolu kartēšanu dabas liegumā „Eglone”.

Ozolu kartēšana tika veikta ar mērķi noskaidrot Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamajai vaboļu sugai – lapkoku praulgrauzim (Osmoderma eremita) piemēroto dzīvotņu stāvokli dabas liegumā „Eglone”. Teritorijas rietumu daļā kopumā nokartēti 350 ozoli, kuros sugas sastopamība ir iespējama pašlaik vai arī nākotnē ir potenciāla šīs retās sugas dzīvotne. Ar veciem dobumainiem kokiem ir saistītas arī vairāki simti citu retu kukaiņu, gliemju, ķērpju, sūnu un piepju sugu, kam piemēroti tādi paši apstākļi, kā lapkoku praulgrauzim. Lapkoku praulgrauzis ir “lietussarga suga”, kurai nodrošinot piemērotus aizsardzības pasākumus, tiks aizsargātas arī virkne citu retu un aizsargājamu sugu. Ozolu kartēšanu dabas liegumā Eglone pilnībā plānots pabeigt līdz marta beigām.

GALERIJA