Projekta pārstāvji diskutē ar biotopu ekspertiem par Dabas aizsardzības plāna izstrādes progresu biotopam 6530* "Parkveida pļavas un ganības"

 

Projekta pārstāvji piedalījās LIFE Nature+ projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” seminārā „Dabisko zālāju apsaimniekošana un aizsardzība: mērķi un vadlīnijas”. Parkveida pļavu eksperts Viesturs Lārmanis prezentēja projekta ietvaros paveikto Parkveida pļavu un ganību biotopa aizsardzības plāna izstrādē.

Pasākuma programma