Dabas liegums „Eglone"

 

Jēkabpils novada Dunavas pagasts. Platība: 159 ha

Dabas liegums 2004. gadā izveidots, lai saglabātu ES nozīmes meža biotopu - jauktus platlapju mežus, kuros sastopamas retas un aizsargājamas ķērpju sugas. Teritorija atrodas Eglaines upes ielokā un ietver jauktus liepu - apšu, egļu un bērzu mežus. Sastopami gāršas tipa meži ar sugām bagātu zemsedzi, vairāki nogabali izdalīti kā dabiskie meža biotopi. Upes ielejā atrodamas mēreni mitras pļavas un parkveida pļavas. Teritorijā atrodas vairāki dižkoki, ozoli, kas atrodas aizaugošajās pļavās un mežmalās.

Aizsargājamās sugas:

- augi - jumstiņu gladiola, parastais plaušķērpis, plaisājošā rūtaine, caurumainā menegacija u.c.
- putni - baltmugurdzenis, vidējais dzenis, mazais ērglis, urālpūce, pelēkā dzilna un citas.


Skatīt Dabas liegums ""Eglone lielākā kartē