Dabas liegums „Istras ezers"

 

Ludzas novada Istras pagasts. Platība: 316 ha.

Dabas liegums „Istras ezers" ir nozīmīga eitrofa ezera aizsardzības teritorija. Ezeru ietver skujkoku un lapkoku meži, kā arī dažādi aizsargājami pļavu biotopi. No ES Biotopu direktīvas aizsargājamiem biotopiem sastopami - dabiski eitrofi ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju, melnalkšņu staignāji, jaukti platlapju meži, sugām bagātas atmatu pļavas. Dabas lieguma teritorijā sastopami arī veci, mazskarti skujkoku meži.


Skatīt Dabas liegums ""Istras ezers lielākā kartē