Dabas liegums „Lubāna mitrājs"

 

Rēzeknes novada Nagļu un Gaigalavas pagasts; Balvu novada Bērzpils un Krišjāņu pagasts; Madonas novada Barkavas un Ošupes pagasts; Rugāju novada Lazdukalna un Rugāju pagasts; Viļānu novada Dekšāres pagasts; Varakļānu novada Varakļānu pagasts; Lubānas novada Indrānu pagasts; Gulbenes novada Daukstu un Stradu pagasts.

Platība: 51 632 ha.

Lubāna mitrājs apvieno 12 bijušos dabas liegumus, papildus iekļaujot Lubāna ezeru un tam piegulošās bioloģiski vērtīgās teritorijas. Tas ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Lubāns un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām Latvijā. Kopumā teritorijā novērotas 224 putnu sugas, no tām 185 šeit ligzdo. Te sastopamas vairākas pasaulē apdraudētas putnu sugas - ķikuts, grieze, jūras ērglis, zivju ērglis.
Latvijas lielākais ezers - Lubāns ir biotopa „dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju" atradne, kurā sastopami mazlēpe Hydrocharis morsus-ranae, skaujošā glīvene Potamogeton perfoliatus, spožā glīvene Potamogeton lucens, u.c. Lubāna mitrāja kompleksā ietilpst arī daudz aizsargājamu biotopu - upju palieņu pļavas, neskarti augstie purvi, purvaini meži, neskarti augstie purvi, boreālie meži, melnalkšņu staignāji un parkveida pļavas un citi.

Aizsargājamās sugas:

- augi - platlapu cinna, zarainā ķekarpaparde
- bezmugurkaulnieki - lapkoku praulgrauzis, sarkanais plakanis, zaļā dižspāre
- putni - ragainais dūkuris, lielais dumpis, baltais stārķis, melnais stārķis, mazais dūkuris


Skatīt Dabas liegums ""Lubānas mitrājs lielākā kartē