Dabas liegums „Mugurves pļavas"

 

Gulbenes novada Litenes Stradu un Litenes pagasts. Platība: 317 ha.

Mugurves pļavas ir nozīmīga putnu ligzdošanas vieta, bet galvenā teritorijas vērtība ir dabiskais un cilvēka darbības mazpārveidotais Pededzes palienes posms - regulāri applūstošās pļavas un parkveida pļavas ar ozoliem. Mugurves pļavas veido daļu no putniem nozīmīgās teritorijas „Sitas un Pededzes paliene"

Aizsargājamās sugas:

- augi - akotainais grīslis, Sibīrijas skalbe, spilvainais ancītis
- bezmugurkaulnieki - lapkoku praulgrauzis, marmora rožvabole, zaļā upjuspāre, raibgalvas purvuspāre, spilgtā purvuspāre, biezā perlamutrene
- putni - grieze, iespējamas ķikutu riesta vietas, mazais ērglis, purva pūce


Skatīt Dabas liegums "Mugurves pļavas" lielākā kartē