Dabas parks „Ogres ieleja"

 

Ērgļu novada Ērgļu un Sausnējas pagasts; Ogres novada Mazozolu pagasts Taurupes pagasts Meņģeles pagasts Madlienas pagasts Ogresgala pagasts Krapes pagasts Lielvārdes novada Lēdmanes pagasts Ķeguma novada Rembates pagasts.

Platība: 7516 ha.

Ogres ieleja ir viena no nozīmīgākajām neregulētu upju ielejām bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Latvijā tās biotopu dažādības un savdabības dēļ. Te konstatēti pieci Eiropas Savienībā prioritāri aizsargājami biotopi - nogāžu un gravu meži, parkveida pļavas, sugām bagātas atmatu pļavas, sugām bagātas vilkakūlas pļavas, pārmitri platlapju meži, kā arī vienlaikus 15 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Ogres ieleja ir viena no retajām vietām, kur sastopami Latvijā ļoti reti biotopi - parkveida pļavas un jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju krastos, upju straujteces. Sastopamas vairākas tieši Ogres ielejai raksturīgas retas augu sugas, piemēram, augstais gaiļpiesis un daudzgadīgā mēnesene. Te konstatētas arī daudzas Latvijā retas īpaši aizsargājamas augu sugas un vairākas Eiropas direktīvas pielikumos iekļautās augu un dzīvnieku sugas.

Aizsargājamās sugas:

- augi - laksis, pleznveida grīslis, augstais gaiļpiesis, sīpoliņu zobainīte, ārstniecības cietsēkle
- bezmugurkaulnieki - zaļā upjuspāre, rūsganbrūnais koksngrauzis, biezā perlamutrene
- putni - baltmuguras dzenis, vidējais dzenis, melnā dzilna, zivju dzenītis


Skatīt Dabas parks "Ogres ieleja" lielākā kartē