Projekta teritorijas

 

Projekta svarīgākie pasākumi notiks desmit NATURA2000 teritorijās:
- dabas liegumos „Eglone", „Raķupes ieleja" „Sitas un Pededzes paliene", „Mugurves pļavas", „Istras ezers", „Lubāna mitrājs",
- dabas parkos „Embūte", „Ogres ieleja", „Kuja",
- aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja".

Parkveida pļavu un divu aizsargājamo vaboļu sugu - lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita un dzeltenkrūšu ēnvaboles Phyganophilus ruficollis izpētei un informatīvajiem pasākumiem projekta ietvaros izvēlētas aptuveni 30 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas visā Latvijas teritorijā.


Skatīt LIFE teritorijas lielākā kartē

Dabas liegums „Eglone"

Jēkabpils novada Dunavas pagasts. Platība: 159 ha

 

Dabas liegums 2004. gadā izveidots, lai saglabātu ES nozīmes meža biotopu - jauktus platlapju mežus, kuros sastopamas retas un aizsargājamas ķērpju sugas. Teritorija atrodas Eglaines upes ielokā un ietver jauktus liepu - apšu, egļu un bērzu mežus. Sastopami gāršas tipa meži ar sugām bagātu zemsedzi, vairāki nogabali izdalīti kā dabiskie meža biotopi. Upes ielejā atrodamas mēreni mitras pļavas un parkveida pļavas. Teritorijā atrodas vairāki dižkoki, ozoli, kas atrodas aizaugošajās pļavās un mežmalās.

Aizsargājamās sugas:

- augi - jumstiņu gladiola, parastais plaušķērpis, plaisājošā rūtaine, caurumainā menegacija u.c.
- putni - baltmugurdzenis, vidējais dzenis, mazais ērglis, urālpūce, pelēkā dzilna un citas.

Dabas liegums „Raķupes ieleja"

Dundagas novada Dundagas pagasts; Talsu novada Valdgales pagasts; Ventspils novada Ances pagasts Puzes pagasts. Platība: 2204 ha

Raķupes ieleja ir nozīmīga boreālo mežu, avotu un daudzu ES Biotopu direktīvas pļavu biotopu aizsardzības vieta, te sastopami minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, sausas pļavas kaļķainās augsnēs, sugām bagātas atmatu pļavas, boreālie meži, eitrofas augsto lakstaugu audzes, palieņu pļavas.

Aizsargājamās sugas:

- augi - sīpoliņu zobainīte, laksis, palu grīslis, trejdaivu koraļlsakne
- bezmugurkaulnieki - lapkoku praulgrauzis, zaļā dižspāre, lielā krāšņvabole, kuprainā celmmuša
- putni - vidējais ērglis, mednis, dzērve, grieze, melnais stārķis

Dabas liegums „Sitas un Pededzes paliene"

Gulbenes novada Litenes pagasts; Balvu novada Kubuļu pagasts. Platība: 870 ha.

Sitas un Pededzes ielejās pie šo upju satekas atrodamas plašas dabiskas un nepārveidotas palieņu pļavas ar vecupēm un ozolu grupām. Teritorijā konstatēti tādas Latvijā retas dzīvotnes kā parkveida pļavas un jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju krastos.  Te mājo vairāk kā 18 dzīvnieku sugas, kas minētas ES Putnu un Biotopu direktīvu pielikumos, Sita un Pededze ir izcila putnu aizsardzības teritorija. 

Aizsargājamās sugas:

- augi - vīru dzegužpuķe, mānīgā knīdija, Sibīrijas skalbe
- bezmugurkaulnieki - lapkoku praulgrauzis, zaļā upjuspāre,
- putni - trīs pasaules mērogā apdraudētas putnu sugas - jūras ērglis, grieze un ķikuts.

Dabas liegums „Mugurves pļavas"

Gulbenes novada Litenes Stradu un Litenes pagasts. Platība: 317 ha.

Mugurves pļavas ir nozīmīga putnu ligzdošanas vieta, bet galvenā teritorijas vērtība ir dabiskais un cilvēka darbības mazpārveidotais Pededzes palienes posms - regulāri applūstošās pļavas un parkveida pļavas ar ozoliem. Mugurves pļavas veido daļu no putniem nozīmīgās teritorijas „Sitas un Pededzes paliene"

Aizsargājamās sugas:

- augi - akotainais grīslis, Sibīrijas skalbe, spilvainais ancītis
- bezmugurkaulnieki - lapkoku praulgrauzis, marmora rožvabole, zaļā upjuspāre, raibgalvas purvuspāre, spilgtā purvuspāre, biezā perlamutrene
- putni - grieze, iespējamas ķikutu riesta vietas, mazais ērglis, purva pūce

Dabas liegums „Istras ezers"

Ludzas novada Istras pagasts. Platība: 316 ha.

Dabas liegums „Istras ezers" ir nozīmīga eitrofa ezera aizsardzības teritorija. Ezeru ietver skujkoku un lapkoku meži, kā arī dažādi aizsargājami pļavu biotopi. No ES Biotopu direktīvas aizsargājamiem biotopiem sastopami - dabiski eitrofi ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju, melnalkšņu staignāji, jaukti platlapju meži, sugām bagātas atmatu pļavas. Dabas lieguma teritorijā sastopami arī veci, mazskarti skujkoku meži.

Dabas liegums „Lubāna mitrājs"

Rēzeknes novada Nagļu un Gaigalavas pagasts; Balvu novada Bērzpils un Krišjāņu pagasts; Madonas novada Barkavas un Ošupes pagasts; Rugāju novada Lazdukalna un Rugāju pagasts; Viļānu novada Dekšāres pagasts; Varakļānu novada Varakļānu pagasts; Lubānas novada Indrānu pagasts; Gulbenes novada Daukstu un Stradu pagasts.

Platība: 51 632 ha.

Lubāna mitrājs apvieno 12 bijušos dabas liegumus, papildus iekļaujot Lubāna ezeru un tam piegulošās bioloģiski vērtīgās teritorijas. Tas ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Lubāns un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām Latvijā. Kopumā teritorijā novērotas 224 putnu sugas, no tām 185 šeit ligzdo. Te sastopamas vairākas pasaulē apdraudētas putnu sugas - ķikuts, grieze, jūras ērglis, zivju ērglis.
Latvijas lielākais ezers - Lubāns ir biotopa „dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju" atradne, kurā sastopami mazlēpe Hydrocharis morsus-ranae, skaujošā glīvene Potamogeton perfoliatus, spožā glīvene Potamogeton lucens, u.c. Lubāna mitrāja kompleksā ietilpst arī daudz aizsargājamu biotopu - upju palieņu pļavas, neskarti augstie purvi, purvaini meži, neskarti augstie purvi, boreālie meži, melnalkšņu staignāji un parkveida pļavas un citi.

Aizsargājamās sugas:

- augi - platlapu cinna, zarainā ķekarpaparde
- bezmugurkaulnieki - lapkoku praulgrauzis, sarkanais plakanis, zaļā dižspāre
- putni - ragainais dūkuris, lielais dumpis, baltais stārķis, melnais stārķis, mazais dūkuris

Dabas parks „Embūte"

Vaiņodes novada Embūtes pagasts. Platība: 481 ha.

Teritorija izveidota izcilu gravu un nogāžu mežu aizsardzībai, kas ir arī ES Biotopu direktīvas aizsargājams biotops. Embūtes gravām ir arī ģeomorfoloģiska nozīme. Konstatēta arī ļoti reta augu suga - Eiropas kāpumiezis, kurai te ir viena no divām atradnēm Latvijā.

Aizsargājamās sugas:

- augi - Fuksa dzegužpirkstīte, Eiropas kāpumiezis, zaļziedu naktsvijole, mieturu mugurene
- abinieki - kokvarde
- bezmugurkaulnieki - cīrulīšu dižtauriņš, ozolu karmīnpūcīte, lapkoku praulgrauzis
- putni - melnais stārķis, vidējais dzenis, melnā dzilna, brūnā čakste
- zīdītāji - ūdrs, pundursikspārnis

Dabas parks „Ogres ieleja"

Ērgļu novada Ērgļu un Sausnējas pagasts; Ogres novada Mazozolu pagasts Taurupes pagasts Meņģeles pagasts Madlienas pagasts Ogresgala pagasts Krapes pagasts Lielvārdes novada Lēdmanes pagasts Ķeguma novada Rembates pagasts.

Platība: 7516 ha.

Ogres ieleja ir viena no nozīmīgākajām neregulētu upju ielejām bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Latvijā tās biotopu dažādības un savdabības dēļ. Te konstatēti pieci Eiropas Savienībā prioritāri aizsargājami biotopi - nogāžu un gravu meži, parkveida pļavas, sugām bagātas atmatu pļavas, sugām bagātas vilkakūlas pļavas, pārmitri platlapju meži, kā arī vienlaikus 15 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Ogres ieleja ir viena no retajām vietām, kur sastopami Latvijā ļoti reti biotopi - parkveida pļavas un jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju krastos, upju straujteces. Sastopamas vairākas tieši Ogres ielejai raksturīgas retas augu sugas, piemēram, augstais gaiļpiesis un daudzgadīgā mēnesene. Te konstatētas arī daudzas Latvijā retas īpaši aizsargājamas augu sugas un vairākas Eiropas direktīvas pielikumos iekļautās augu un dzīvnieku sugas.

Aizsargājamās sugas:

- augi - laksis, pleznveida grīslis, augstais gaiļpiesis, sīpoliņu zobainīte, ārstniecības cietsēkle
- bezmugurkaulnieki - zaļā upjuspāre, rūsganbrūnais koksngrauzis, biezā perlamutrene
- putni - baltmuguras dzenis, vidējais dzenis, melnā dzilna, zivju dzenītis

Dabas parks „Kuja"

Madonas novada Praulienas un Sarkaņu pagasts, Lubānas novada Indrānu pagasts. Platība: 10788 ha.

Dabas parks izveidots putnu aizsardzībai. Teritorija ir ar izcili augstu putnu faunas daudzveidību un starptautiski nozīmīgām Putnu direktīvas un Latvijas īpaši aizsargājamo sugu populācijām. Teritorijā konstatētas 32 aizsargājamas putnu sugas. Nozīmīgāks ir mazais ērglis (lielākais zināmais ligzdojošo pāru blīvums ne tikai Latvijā, bet visā sugas izplatības areālā), ķikuts, mazais ormanītis un purva pūce.

Aizsargājamās sugas:

- augi - laksis, spilvainais ancītis
- bezmugurkaulnieki - lapkoku praulgrauzis, biezā perlamutrene, bērzu briežvabole
- putni - mazais ērglis, niedru lija, pļavu lija, ziemeļu gulbis

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja"

Strenču pilsēta, Trikātas, Jērcēnu, Plāņu, Valkas, Vijciema, Zvārtavas pagasts. Platība: 21749 ha.

Ziemeļgauja ir plaša, unikāla teritorija gar dabisku, neregulētu upi - Gauju ar vecupju sistēmu, botāniski vērtīgām pļavām, veciem jauktiem un lapkoku mežiem. Plaša vērtīgu dabas teritoriju komplekss, kas turpinās Igaunijā. Visā posmā sastopami unikāli, mazpārveidoti, vietām vēl arvien tradicionāli un ekstensīvi apsaimniekoti biotopi - neregulētā un ļoti līkumainā Gaujas gultne ar tās vecupju tīklu, izcili daudzveidīgas pļavas un meži ar nozīmīgām vecu platlapju audžu platībām. Ziemeļgauja ir arī putniem nozīmīgā vieta. Teritorija ir ļoti nozīmīga ligzdojošajām griezēm un ķikutiem. Ligzdo lielā gaura, zivjērglis un zivju dzenītis, novērots arī melnais stārķis, mazais ērglis, dzērve, apodziņš, urālpūce, bikšainais apogs, baltmugurdzenis, trīspirkstu dzenis un citas putnu sugas.

Dabas liegums „Vidusburtnieks"

Burtnieku novada Burtnieku un Vecates pagasts, Rūjienas novada Jeru pagasts, Mazsalacas novada Sēļu pagasts.

"Vidusburtniekam" ir raksturīga augsta biotopu un sugu daudzveidība. Plašas mežu platības mijas ar palieņu pļavām, upēm, vecupēm un pārpurvotiem sektoriem. NATURA 2000 teritorija patreizējās robežās ir izveidota 2004. gadā, kad mežainajai Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas lieguma zonai "Vidusburtnieks" tika pievienotas Burtnieka un Rūjas palieņu pļavu teritorijas Rūjas labajā krastā un Sedas palieņu pļavu teritorijas tās kreisajā krastā.

Dabas parks „Silene"

Daugavpils novada Demenes un Skrudalienas pagastā pie Baltkrievijas robežas, Silenes meža masīva dienvidrietumu daļā.

Dabas parkā „Silene” atrodas 24 ezeri. Tajā ietilps arī daļa Riču ezera (5,9 kv.km.) un Sila ezers (2,6 kv.km.). Dabas parkā ir vairāki mazi purviņi, starp kuriem izceļas Glušonkas purvs - dabas liegums 142,3 ha platībā. Silenes dabas parkā dominē priežu audzes, bet ir sastopami arī priežu-egļu un egļu lapu koku meži. Dabas parka teritorijā atrodami dobumaini koki, kas ir gan dažādu kukaiņu, gan putnu un zīdītāju sugu (tostarp arī aizsargājamu sugu) mājvieta. 

Dabas parka „Silene” teritorijā atrodamas 107 īpaši aizsargājamās augu un dzīvnieku sugas - spilvainais ancītis, Mannerheima īsspārnis dīķa naktssikspārnis, meža sicista, sarkanvēdera ugunskrupis, lielais tritons, purva bruņurupucis, slaidais pumpurgliemezis, melnais stārķis, mazais u.c.