Dabas liegums „Raķupes ieleja"

 

Dundagas novada Dundagas pagasts; Talsu novada Valdgales pagasts; Ventspils novada Ances pagasts Puzes pagasts. Platība: 2204 ha

(mazā LV karte ar iezīmētu teritoriju un iegriezumu ar lielāku teritorijas karti, dažas raksturīgas bildes - īpašās vērtības, links uz konkrētās teritorijas fotogaleriju)

Raķupes ieleja ir nozīmīga boreālo mežu, avotu un daudzu ES Biotopu direktīvas pļavu biotopu aizsardzības vieta, te sastopami minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, sausas pļavas kaļķainās augsnēs, sugām bagātas atmatu pļavas, boreālie meži, eitrofas augsto lakstaugu audzes, palieņu pļavas.

Aizsargājamās sugas:

- augi - sīpoliņu zobainīte, laksis, palu grīslis, trejdaivu koraļlsakne
- bezmugurkaulnieki - lapkoku praulgrauzis, zaļā dižspāre, lielā krāšņvabole, kuprainā celmmuša
- putni - vidējais ērglis, mednis, dzērve, grieze, melnais stārķis

 


Skatīt Dabas liegums "Raķupes ieleja" lielākā kartē