Dabas liegums „Sitas un Pededzes paliene"

 

Gulbenes novada Litenes pagasts; Balvu novada Kubuļu pagasts. Platība: 870 ha.

(mazā LV karte ar iezīmētu teritoriju un iegriezumu ar lielāku teritorijas karti, dažas raksturīgas bildes - īpašās vērtības, links uz konkrētās teritorijas fotogaleriju)

Sitas un Pededzes ielejās pie šo upju satekas atrodamas plašas dabiskas un nepārveidotas palieņu pļavas ar vecupēm un ozolu grupām. Teritorijā konstatēti tādas Latvijā retas dzīvotnes kā parkveida pļavas un jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju krastos.  Te mājo vairāk kā 18 dzīvnieku sugas, kas minētas ES Putnu un Biotopu direktīvu pielikumos, Sita un Pededze ir izcila putnu aizsardzības teritorija. 

Aizsargājamās sugas:

- augi - vīru dzegužpuķe, mānīgā knīdija, Sibīrijas skalbe
- bezmugurkaulnieki - lapkoku praulgrauzis, zaļā upjuspāre,
- putni - trīs pasaules mērogā apdraudētas putnu sugas - jūras ērglis, grieze un ķikuts.


Skatīt Dabas liegums ""Sitas un pededzes paliene lielākā kartē