Saites

 

Projekta īstenotājs:
Daugavpils Universitāte www.du.lv,

Projekta partneri:

Dabas aizsardzības pārvalde www.daba.gv.lv
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs http://www.nvoc.lv

Projekta finansētāji:
EK LIFE programma http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Vides aizsardzība Eiropas Savienībā:
EK Vides Ģenerāldirektorāts http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
EK Dabas un bioloģiskās daudzveidības mājaslapa  http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
Eiropas Komisijas mājas lapā ievietota karte ar Natura 2000 teritorijām http://natura2000.eea.europa.eu/#

Citi LIFE+ Daba un Bioloģiskā daudzveidība projekti Latvijā:
DVIETE Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene www.dvietespaliene.lv
Life-HerpetoLatvia Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā http://www.life-herpetolatvia.biology.lv/
Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā www.purvi.lv
MARMONI Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā http://www.bef.lv/165/866
Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_nature1/nat_programme/
Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_nature1/hydroplan1/