Talkā Ozolkalnā - skaistā un savdabīgā dabas un kultūrvēstures objektā Sēlijā

 

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki kopā ar Daugavpils Universitātes pārstāvjiem 1. oktobrī, pasaules dabiskās vides dienā, rīkoja talku Zemečkas pilskalnā.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki kopā ar Daugavpils Universitātes pārstāvjiem 1. oktobrī, pasaules dabiskās vides dienā, rīkoja talku Zemečkas pilskalnā, kuru Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta iedzīvotāji dēvē arī par Ozolkalnu. Daugavpils Universitāte piedalās Life+ programmas projekta Eremita Meadows aktivitātēs, kuras organizētas, lai saglabātu un apzinātu lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita dzīvotnes. Lapkoku praulgrauzis ir ksilofāgs, kurš barojas ar prauliem un dod priekšroku saulainās vietās augošiem lielu dimensiju kokiem ar dobumiem. Tā  ir ļoti reta, faktiski izzūdoša suga. Pēdējā laikā ir samazinājies Latvijas populācijas blīvums, kam par iemeslu ir piemērotu biotopu izzušana.   Zemečkas pilskalns ir viens no lielākajiem Sēlijas pilskalniem un Latvijas skaistākajiem pilskalniem, ir Latvijas kultūras piemineklis, kurš atrodas dabas parka „Dvietes paliene" pierobežā.  Pilskalns ticis apdzīvots kopš 1. gadu tūkstoša. pirms mūsu ēras līdz 13. gs. Padomju laikos pilskalna plakumā atradusies estrāde, bet patreiz pilskalns netiek apsaimniekots.     Ozolkalns apaudzis ar lielu dimensiju ozoliem, no kuriem pieci sasniedz dižkoku izmērus. Dižozoli izkārtojušies katrs savā debess pusē, ir noēnoti, jo ieauguši kokos un krūmos. Talkas laikā 5 ozolu vainagi tika atbrīvoti no tajos ieaugušām liepām, kļavām, uzstādītas speciālās informatīvās zīmes dabas pieminekļu apzīmēšanai. No apauguma atbrīvotie ozoli ir kļuvuši piemērotāki, lai tajos veidotos lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita dzīvotnes.  

Zemečkas pilskalns jeb Ozolkalns ir savdabīgs un skaists Latvijas kultūrvēstures un dabas mantojums un ir iekļauts Ilūkstes novada apmeklējamo objektu sarakstā.

  I.Bružika, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore
Foto: R.Indriķe