Uzsākti parkveida pļavu atjaunošanas un kopšanas darbi dabas parkā „Dvietes paliene”

 

31.01.2013. projekta darba grupa apsekoja dabas parku "Dvietes paliene" un iepazinās ar paveikto aizsargājamā biotopa - parkveida pļavas - apsaimniekošanā.

Aizsargājamā biotopa - parkveida pļavu dabas parkā „Dvietes paliene" regulāras apsaimniekošanas nodrošināšanai, Daugavpils Universitāte ir noslēgusi līgumu ar zemes īpašnieku Z/S Ozoliņi. Tā ietvaros zemnieku saimniecība nodrošina krūmu un jaunāku koku apauguma aizvākšanu aizaugošajās parkveida pļavās (6530*) 3,56 ha platībā.

Pirmie apsaimniekošanas pasākumi jau ir uzsākti, tādēļ projekta EREMITA MEADOWS apsaimniekošanas darbu vadītājs tikās ar zemes īpašnieku, lai novērtētu izdarīto un konsultētu īpašnieku par turpmāko darbu izpildi.

Pēc apsaimniekošanas pasākumu pabeigšanas labvēlīga Parkveida pļavu stāvokļa uzturēšanu nodrošinās biedrība "Dvietes senlejas pagastu apvienība", kas sadarbībā ar LIFE+ projektu „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" ir uzstādījuši iežogojumu liellopu un zirgu - ganībām vairāku ha platībās, kurā ir iekļauta apsaimniekojamā parkveida pļava

GALERIJA